Bunraku Kyousitsu Bunraku Kyoto Exhibition Exhibition at Oishi Temple
Bunraku Wakate Kai
Tokyo exhibition
Wakate Sujoururi no kai