TOYOTAKE SAKIHODAYU
WHEN HE WAS A CHILD Became TOYOTAKE SAKIDAYU's pupil THE DEBUT
The 1st recital TOYOTAKE SAKIHODAYU NO KAI
Hanagata Sujoururi